[ti:天下无双天啦地啦] [ar:梁朝伟&王菲] [al:天下无双] [offset:500] [00:00.18]天下无双天啦地啦 [00:01.62]男声:梁朝伟 女声:王菲 [00:05.88] [00:07.22]曲:陈动奇 词:林夕 [00:18.38]男:听好啦 我在想你啦边啦啦啦啦啦啦 [00:23.22]一双啦 啦你脸啦拿着你啦啦啦 千啦万啦陪你啦啦 [00:33.60]我的话 好比那啦啦啦啦 啦啦啦啦啦 [00:38.74]女:我想啦 哪有一天不想啦啦啦啦 [00:43.92]巴不得 有个啦啦 对我说啦啦啦 啦长啦久天啦啦啦 [00:53.60]你的啦 是我的啦啦啦啦 啦啦啦啦啦啦 [01:13.80]男:你明唔明啊? [01:15.96]女:讲多次啦! [01:18.59]男:甘你听住罗卟~~ [01:20.03]合:你啦我 我啦你 永远啦啦啦 人生啦啦啦 难得啦啦啦 哪怕啦啦啦 [01:29.57]大不了啦啦啦啦啦啦 千言万语不外乎那啦啦啦啦啦啦 啦…… [01:52.37]走天下 得一啦啦啦啦 就啦啦啦 [02:03.37]女:仲有无啊? [02:05.56]男:无啦!讲晒架啦!系唔系好感动啊?