[ti:月朦胧鸟朦胧] [ar:黑鸭子] [al:] [by:玫心] [00:00.00]月朦胧鸟朦胧 [00:03.49] [00:06.20]作词:琼瑶 作曲:古月 [00:09.44]演唱:黑鸭子 [00:12.71] [00:14.80]月朦胧鸟朦胧 [00:21.65]萤光照夜空 [00:28.37]山朦胧树朦胧 [00:36.05]秋虫在呢哝 [00:43.76]花朦胧夜朦胧 [00:51.10]晚风叩帘拢 [00:57.77]灯朦胧人朦胧 [01:05.43]但愿同入梦 [01:12.89] [01:26.78]月朦胧鸟朦胧 [01:33.74]萤光照夜空 [01:40.44]山朦胧树朦胧 [01:48.14]秋虫在呢哝 [01:55.72]花朦胧夜朦胧 [02:02.72]晚风叩帘拢 [02:09.41]灯朦胧人朦胧 [02:16.90]但愿同入梦 [02:24.78]花朦胧夜朦胧 [02:31.79]晚风叩帘拢 [02:38.74]灯朦胧人朦胧 [02:46.22]但愿同入梦 [02:53.83]灯朦胧人朦胧 [03:00.66]但愿同入梦 [03:07.73]