[ti:急救室] [ar:Izi] [al:豪杰春香] [00:00.00]急救室 [00:05.76]演唱:Izi [00:14.00]hu e ha gu yi so yo 呼喂 哈工一所哟 [00:19.81]hu ni ta tu dong gi yong na [00:26.57]ker lam qia jong qi de mu ne [00:32.34]gong na qia gu ma ni [00:36.42]he bo ning go ya [00:41.46]kum la bu qi la lam so [00:47.85]na ta ki wa le yo so [00:54.78]ho la mo qi lim qi la do [00:59.86]ha mu so qi qio jia hop so [01:05.71]ham sang de ye [01:09.01]ko hu jia le jo so [01:13.31]xim ge so ga ka na wa [01:19.33]hir jen da la [01:22.78]hi go jin da mu ne [01:26.39]kim ji no to no ni [01:33.10]him ba bu ya qin jia na ni a [01:39.69]ha jim tu la ni ki lo ge mu la [01:46.63]no ni ga jim sa lang [01:50.38]na ma de no lim de [01:54.90]qie wan lam ni dong la ka jim ma [02:08.06]hong jie la dio [02:10.99]ne dio ni ne jo o [02:15.12]hu ma wum ju no nu do [02:21.53]qio nop xi na [02:24.17]mo de no am go [02:27.68]yong so lam su hom ni [02:34.31]him ba bu ya qin jia na ni a [02:41.27]ha jim tu la ni ki lo ge mu la [02:48.13]no ni ga jim sa lang [02:51.67]na ma de no lim de [02:55.11]qie wan dong na ka ni ma [03:01.66]no ha lang ma ca lang am de [03:07.84]he de no na ni [03:11.22]ti go ga jim ma [03:15.33]na ni bo ni qi ma [03:18.75]he lam da lang la qio [03:23.15]ta qi sa lang ha ge to la wa [03:33.85]END