[ti:翻身农奴把歌唱] [ar:云朵] [al:尤] [00:01.40]翻身农奴把歌唱 - 云朵 [00:17.20] [00:41.22]太阳啊霞光万丈 [00:48.91]雄鹰啊展翅飞翔 [00:56.81]高原春光无限好 [01:04.66]叫我怎能不歌唱 [01:12.56]高原春光无限好 [01:20.70]叫我怎能不歌唱 [01:27.45] [01:48.78]雪山啊闪银光 [01:56.83]雅鲁藏布江翻波浪 [02:04.96]驱散乌云见太阳 [02:12.63]革命道路多宽广 [02:20.41]驱散乌云见太阳 [02:28.67]革命道路多宽广