[ti:白衣观音灵感神咒] [ar:佛曲 [al: [00:00.00]白衣观音灵感神咒 [00:10.00] [00:12.11]歌词制作:wang jian [00:15.00] [02:37.07][00:16.82]南无大慈大悲救苦救难广大灵感 [02:45.08][00:24.87]观世音菩萨摩诃萨 [02:53.42][00:33.21]南无大慈大悲救苦救难广大灵感 [03:01.34][00:41.50]观世音菩萨摩诃萨 [03:09.75][00:49.76]南无大慈大悲救苦救难广大灵感 [03:17.58][00:57.85]观世音菩萨摩诃萨 [03:29.80][01:09.79]南无佛 [03:31.91][01:11.64]南无法 [03:33.87][01:13.65]南无僧 [03:38.06][01:17.75]南无救苦救难观世音菩萨 [03:46.54][01:26.26]怛垤哆 [03:48.07][01:27.99]唵 [03:49.19][01:29.62]伽啰伐哆 [03:51.02][01:31.07]伽啰伐哆 [03:53.14][01:33.00]伽诃伐哆 [03:55.18][01:34.99]啰伽伐哆 [03:57.25][01:37.13]啰伽伐哆 [03:59.25][01:39.11]娑婆诃 [04:02.68][01:42.51]天罗神 [04:04.53][01:44.06]地罗神 [04:06.56][01:46.18]人离难 [04:08.41][01:48.24]难离身 [04:10.86][01:50.28]一切灾殃化为尘 [04:15.76][01:55.46]南无摩诃般若波罗蜜 [04:21.87][02:01.49] [04:23.00]感谢山西榆次大乘寺及如瑞法师 [04:25.83]