[ti:蝶舞翩翩] [ar:胡美仪] [al:胡美仪摩登名曲精选] [by:] [offset:0] [00:20.33]秋月明又亮 秋夜晚清 [00:28.89]忘掉心中怨 高歌把月 [00:38.14]秋月又 月下倍馨 [00:46.70]忘掉心中苦痛 把酒月明 [00:55.83]前程心 也不必困境 [01:04.39]月缺定久 必聚 今宵已分外明 [01:11.45]秋月又 月下倍馨 [01:20.01]忘掉心中苦痛 把酒月明 [02:04.38]全力前程斗 困境失影 [02:13.45]月缺定久 必聚 今宵已分外明 [02:20.20]秋月又 心更清醒 [02:28.88]明月指出真理 衷心把月迎 [02:37.82]明月指出真理 衷心把月迎