[ti:但愿人长久] [ar:王菲] [al:] [00:01.13]但愿人长久 [00:01.62]演唱∶王菲 [00:02.10] [00:12.63]明月几时有 把酒问青天 [00:23.48]不知天上宫阙 今夕是何年 [00:34.42]我欲乘风归去 唯恐琼楼玉宇 [00:45.24]高处不胜寒 [00:50.62]起舞弄清影 何似在人间 [01:01.46] [01:04.28]转寒朱阁 低绮户 照无眠 [01:15.37]不应有恨 何事长向别时圆 [01:25.63] [01:28.70]人有悲欢离合 月有阴晴圆缺 [01:39.60]此事古难全 [01:45.06]但愿人长久 千里共婵娟 [01:55.86] [02:28.48]我欲乘风归去 唯恐琼楼玉宇 [02:39.45]高处不胜寒 [02:44.72]起舞弄清影 何似在人间 [02:55.46] [02:58.46]转寒朱阁 低绮户 照无眠 [03:09.30]不应有恨 [03:11.98]何事长向别时圆别时圆 [03:29.51] [03:31.03]人有悲欢离合 月有阴晴圆缺 [03:41.93]此事古难全 [03:47.35]但愿人长久 千里共婵娟 [03:58.33]