[ti:喜欢恋爱(More Than Words Version)] [ar:郑秀文] [al:] [by:mp3.91.com] [offset:500] [00:00.00]歌手:郑秀文 [00:00.00]歌名:喜欢恋爱(More Than Words Version) [00:00.00]制作:mp3.91.com [00:13.609]粤语独白听写: kentfung [13:35.814] [05:55.525]其实我系喜欢你 [06:57.822]定系因为我喜欢恋爱呢? [14:18.567]但系有一样嘢好吾同 [08:50.477]我可以好喜欢恋爱 [05:57.271]但系我吾喜欢你 [02:55.140]我可能好喜欢你 [02:11.177]但根本完全吾喜欢 [02:08.396]甚至呼惊咗恋爱 [07:21.782]或者我应该先要冧通一件事 [02:18.556]就系点解呢个人会系你 [01:04.925]其实我系点解开始会喜欢你嘅呢? [09:10.434]而呢种感觉 [02:00.609]又系咪真正嘅恋爱 [12:45.052]系识嗰晚交换咗电话号码之后 [11:52.340]拉锯咗成个礼拜 [01:16.973]睇下最后结果 [15:17.686]边先忍吾住打比边个先呢 [01:21.717]定系因为佢系一个已经绝咗种 [09:26.768]仲会用手巾仔嘅三十几岁嘅男人 [13:06.918]又或者系我觉得 [10:53.343]佢嗰只手吾知点解 [02:11.918]好似我第一个男朋友咁 [14:58.500]所以我就好想,好想 [09:37.457]好想比佢拖住 [09:55.041]其实吾知系咪因为咁 [04:34.473]我就开始喜欢咗你 [07:50.391] [05:48.243]谈什么恋爱 无需深爱 [01:07.100]情非都不必急于痛改 [04:57.447]难得到你的将来 谁会觉得意外 [03:05.884] [04:51.131]谁人都可爱 谁也可不爱 [03:42.924]被我喜欢的都离开 [03:50.132]但是没有害 麻木的我与你暗中往来 [16:09.013]残酷的却是我太喜欢恋爱 [05:54.252] [15:10.134]我记得 [06:33.617]我曾经问过一个朋友 [00:56.721]问到最大兴趣系咩嘢 [03:47.834]佢嘅答案竟然是谈恋爱 [00:18.165]佢仲即刻补充话 [05:10.850]并吾系剩系中意恋爱带比佢嗰种甜到漏 [07:21.015]爱到死嘅感觉 [15:59.564]仲包括埋恋爱里面不可或缺嘅猜疑同妒嫉 [10:57.668]盲目同沉沦 [05:22.148]佢都会照单全收 [09:32.049]因为如果要真正恋爱 [08:11.797]佢就知道一定会搞到自己又喊又笑 [09:11.957]又开心,又伤心,又愤怒 [11:34.631]佢话咁先系恋爱 [02:14.301]其实我地每个人都需要恋爱 [04:17.413]但系好多时都缺乏系面对爱情嘅时候 [11:05.971]所必须要嘅一份勇气 [09:22.772]而系我地身边四周围 [02:55.184]大多数人都曾经系为爱情遍体麟伤 [04:42.633]所以就算我地暗中嘅恋爱 [15:27.541]就算真系咁好彩 [16:51.045]偏偏撞到咗一个 [13:16.766]我地最后问自己嗰句 [16:35.873]其实并吾系"爱吾爱" [03:26.544]而系"敢吾敢爱" [11:58.953] [04:26.847]谈什么恋爱 无需深爱 [17:17.235]情非都不必急于痛改 [02:33.967]难得到你的将来 谁会觉得意外 [09:58.320] [14:02.099]谁人都可爱 谁也可不爱 [14:21.472]被我喜欢的都离开 [11:09.184]但是没有害 麻木的我与你暗中往来 [05:24.495]残酷的却是我太喜欢恋爱 [13:25.267]