[ti:疯猪哥] [ar:董事长乐团] [al:十一台] [00:01.35]疯猪哥 [03:10.91][02:02.15][00:59.67][00:06.62] [00:26.05]想欲熟识你 甲你做朋友 [00:34.59]想欲甲你讲 你是真正水 [00:43.26]我那疯猪歌 一直趋过去 [00:51.39]毋过呒敢讲 真正甲意你 [01:08.71]朋友甲我劝 呒莫伤认真 [01:16.93]嘴里甲应好 心内是爽歪歪 [01:25.39]朋友甲我讲 呒好搁铁齿 [01:33.98]我底岔小你 受伤嘛搁有恁 [01:42.36]疯猪哥 真认真 [01:46.11]疯猪哥 真趣味 [01:50.33]疯猪哥 真铁齿 [01:54.51]疯猪哥 一真潦落去 [02:58.19][02:41.43]大铁板块底等待你