[ti:爱式] [ar:软硬天师] [al:Special] [00:02.71]但系甘 系咪等于你爱我爱你 [05:51.50][00:13.65][00:03.82]简简单单 不是爱吗? [00:13.34]其实 青青春春 干干湿湿 深深浅浅 咿咿挹挹 [00:32.01]开开心心 不是爱吗? [00:33.64]"我念!我都系钟意你条莹光!" [00:35.90]但系甘系咪等于我爱你 [00:44.83]但系甘系咪等于你爱我 [02:40.62][02:08.97][00:47.63]辗辗转转 先算爱吗? [01:22.25]你猜我估 你胜你败 [01:26.77]飘飘忽忽 不似爱吗? [01:39.15]但系甘 系咪等于你唔爱我 [02:08.49]任你点样玩 有几个比你拣 [02:15.54]清清楚楚 可算爱吗? [02:31.76]我一个人睇戏 寻晚你同巨擒被 [03:53.54]男界女界 正常系变态 [04:00.86]反反覆覆先会爱得快乐吗? [17:20.08][11:22.60][04:02.98]潇潇洒洒 不是爱吗? [04:04.04]系蚀定系赚 系浓定淡 [04:04.76]就算我唔识你 或者你太迟黎 [04:06.52]我已经记唔起 我十年无见你 [04:07.68]你话 系唔系甘? [04:19.05]白撞黑红加绿 抑或蓝沟蓝 [16:15.60][04:24.97]反反覆覆先会爱得快乐吗? [04:38.73]应承过无论点都会等我 [04:55.92]真的东西怎会变得这样假 [04:56.43]你话拖住你手 日日四围走 [04:59.98]望住我肯上黎屋企坐 [16:07.41][10:38.30][05:06.02]疯疯颠颠先会爱得漂亮吗? [05:25.87]一声一声想你会否太假 [05:34.56]数码的确凉 干湿两用 [05:46.70]同人结婚 讲一句我愿意 [06:40.11]你话爱究竟仲有边个识 [07:26.54]记得我生日 时时送礼物 [08:11.76]碎花代表干爽 粉红真皮烫金凹凸纹 [10:18.68][08:49.27][08:24.54]生生死死 先算爱吗? [08:40.91]防水樽领盒装 直销十二码透明 [09:05.05]系真定系扮 系软定硬 [09:51.74]你从来无讲过 可能我睇错 [10:11.27]我要你唔肯 巨系我唔得 [10:33.08]你着巨件衫 晚晚都甘夜番 [10:35.89]斜纹代表大方 圆点代表爽朗 体贴代表超薄 [11:13.73] [11:13.80]你俾我前 又俾我后 [11:18.84]但系甘系咪等于我唔爱你 [12:18.68]时时锡你仲要晚晚都黎 [15:18.39]我俾你上 你又为我落 [15:47.30]你话唔俾我住 巨肯俾我食 [16:23.00]我做完就训 你训醒就走 [16:25.12]你唔要得唔得 但系巨系咪等于你爱我爱你 [16:26.64]究竟我地最爱系乜野式 [16:43.51]其实我值唔值 到底你识唔识 [17:04.31]辛辛苦苦 不算爱吗?