[ti:非常口] [ar:软硬天师] [al:《广播道软硬杀人事件》] [00:06.00]<非常口> [00:12.00]软硬天师 [00:17.00] [00:24.88]阿口 我钟意将野衴入你个度 [00:28.27]锭奶茶 话梅 墨鱼入去好似焚化炉 [00:32.13]放埋箫 放埋口琴 香口胶 都仲未爆 [00:35.46]仲居然有空位剩 吹口哨 [00:39.58] [00:54.32]阿口 我钟意系你个度整野出黎 [00:57.88]但求自已快慰 劈大个咀仔就黎刺 [01:01.81]讲笑谈心 呃大话 慰问娘亲 [01:05.13]不含真心 纯粹发音 但系相当林 [01:09.76] [01:31.59]抹咀 深呼吸 大力啜啖烟 [01:34.80]你要哭诉或呕吐 或讲数 请你自便 [01:38.33]无野食就继续讲野未喊就笑住先 [01:42.39]探够就讲真话 闹完锡啖先 [01:46.44] [02:16.06]赵野咀野喷野吞野叫野吹野唱野 [02:18.74]哼野嗌野呕野啜野擦野吃野奶野问野咩野...... [02:23.55]哗剌吗吓擦擦呀吧剌呙喳挂唏唏 [02:27.12][02:25.26]呙番罗哦啦咯嘻嘻噢妻呵喂车喀哈哈勒呸...... [02:31.31]出入口 实在都系呢度 [02:34.66]食乜话乜做乜你系通道 [02:38.42]我一世既快感 砰烂 非常口 [02:41.83]尽量郁 有幸福 我地得把口 [02:45.64]