[ti:] [ar:] [al:] [by:] [00:40.51]百蒙蒙的晨雾散开了 [01:04.60]毛绒绒的鸟儿歌唱了 [01:53.95]晨雾散开了 [01:56.27]鸟儿歌唱了 [01:58.42]酣睡的森林醒来了; [02:02.88]雄鸡啼晨了, [02:05.13]牯牛叫饿了, [02:07.23]木楼的炊烟升起来了; [02:20.50]牧童上山了, [02:22.59]苗家出工了, [02:24.73]古老的山寨沸腾了。 [02:47.28]枝头上鸟儿喳喳叫, [02:53.37]梯田里苗歌声声绕。 [02:58.07]苗岭上今年收成好, [03:03.19]人与鸟共呀共欢笑。 [04:21.83]苗山的早晨风光好, [04:41.10]人在坡上歌, [04:48.95]鸟在枝头叫。