[ti:0] [ar:0] [al:0] [offset:0] [00:00.00]在水一方 [00:00.30]演唱:轮回 [00:01.10] [00:01.47]绿草苍苍 [00:10.29]白雾茫茫 [00:18.51]有位佳人 [00:27.52]在水一方 [00:39.46] [01:19.80]我愿逆流而上 [01:24.86]依偎在她身旁 [01:30.10]无奈前有险滩 [01:35.42]道路又远又长 [01:41.95]我愿顺流而下 [01:47.45]找寻她的方向 [01:52.37]却见依稀仿佛 [01:58.13]她在水的中央 [02:00.95] [02:53.02]我愿逆流而上 [02:58.32]与她轻言细语 [03:03.59]无奈前有险滩 [03:09.04]道路曲折无已 [03:15.24]我愿顺流而下 [03:20.96]找寻她的踪迹 [03:25.87]却见仿佛依稀 [03:31.53]她在水中伫立 [03:38.81]