[ti:昨夜星辰] [ar:任静] [al:情滋味] [00:00.00]昨夜星辰 [00:08.04]任静 [00:12.38]情滋味 [00:17.00] [00:18.30]昨夜的昨夜的星辰已坠落 [00:29.73]消失在遥远的银河 [00:39.15]想记起偏又已忘记 [00:47.03]那份爱换来的是寂寞 [02:29.25] [00:57.12]爱是不变的星辰 [02:34.46] [01:01.63]爱是永恒的星辰 [02:38.93] [01:06.32]决不在忆银河中坠落 [02:47.75] [01:15.61]常忆着那份情那份爱 [02:57.40] [01:24.96]今夜星辰今夜星辰 [03:00.45] [01:28.06]依然闪烁 [01:33.73] [01:51.59]今夜的今夜的星辰依然闪烁 [02:02.57]象眼神点燃爱的火 [02:12.06]想得到偏又怕失去 [02:19.93]那份爱深深埋在心窝 [03:06.84]