[ti:Loving you] [ar:高耀太] [al:曲阜波仔DJ网] [by:] [00:00.00]Loving you [00:04.00]☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ [00:08.00](谨以这首歌献给我最好的好朋友) [00:12.00]在上海工作的 党辉辉 [00:17.00]祝你身体健康,青春永住,天天快乐! [00:18.55] [00:20.00]歌词编辑:曲阜波仔DJ QQ:262266088 [00:24.00]欢迎光临 www1.rrmy.com [00:25.00]☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ [00:26.00] [00:27.00]ha ji man nu nu ga ke gei a qiu [00:32.00]hen gu ken gun ni su liu [00:37.00]nu dei miao ni hen gu to ga ne ga [00:42.00]qiu xin s lang ken de dei lv [00:45.00] [00:48.00]o ji ba mei gou du in dei gu [00:52.00]dei si miao hu de do [00:57.00]in sai sai mei gai ha la nei mi [01:02.00]suo jiu han ku de yao [01:05.00]ang jie man Loving You [01:12.51]na man nei ku dei you nei mu sa dei han [01:17.51]Loving You [01:22.94]yi sai sai gei nai ga ji [01:27.10] [01:27.34]hen gu he nei sou dou lu ha na ji gen [01:32.79]yi sen niao na hen du lu [01:37.83]you wo men sa na you ya so a gen [01:43.08]nu wen gu ka du u [01:45.50]☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ [01:46.41]版权所有!曲阜波仔DJ QQ:262266088 [01:47.86] [01:50.37](谨以这首歌献给我最好的好朋友) [01:52.90]在上海工作的 党辉辉 [01:55.41]祝你身体健康,青春永住,天天快乐! [01:57.90]永远想你!爱你!坚强一些!相信我^_^ [02:00.36]爱你的心永远爱你 [02:03.15](the heart that loves you loves you forever) [02:05.67]☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ [02:08.10] [02:10.94] [02:12.84] [02:13.06]nei go tei na ha na go wei na wu [02:18.43]ki i ki hu sang gao [02:23.47]yi sai sai nai gei to du ao mei [02:28.63]nai ma nei ki dei you [02:31.64] [02:31.99]ang jie man Loving You [02:39.42]na man nei ku dei you nei mu sa dei han [02:43.50]Loving You [02:48.97]na man nei ku dei you nei mu sa dei han [02:52.59] [02:54.19]hen gu he nei sou dou lu ha na ji gen [02:58.83]yi sen niao na hen du lu [03:04.15]you wo men sa na you ya so a gen [03:08.87]nu wen gu ka du u [03:13.03] [03:13.42]no wen lan han nan men jie sa dan [03:19.00]Loving You ang jie nan [03:24.18]sai sai gei ai u a ka dei de hu [03:29.15]no wen lan sa dan han [03:32.68]☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ [03:34