[ti:乖仔学堂] [ar:薛家燕&安德尊] [al: ] [offset:500] [00:01.00]歌曲:乖仔学堂 [00:03.00]歌手:薛家燕&安德尊 [00:06.00] [00:06.78]薛:你地成日最喜欢在崩崩跳 真真妙 我哈哈笑 [00:12.86]成日最喜欢在呱呱叫 可爱天真极了 [00:19.54]安:我地成日似哗鬼在崩崩跳 你心慌叫 真系不得了 [00:25.96]成日似青蛙在呱呱叫 你俾这班马溜激坏了 [00:32.23]薛:照顾与劝导 你真不必苦恼 [00:38.68]安:叫我地去听听话 谁又做得到 [00:44.95]薛:要巨有进步 你不可心急燥 [00:51.55]记住我这些话 真理永不枯燥 [00:57.19]薛(白):听住啦 小朋友食饭前记住要洗手 [01:01.00]睡觉前起身之后记住要漱口 [01:03.97]安(白):见到公公婆婆让位比巨抖一抖 [01:07.40]千祈唔好乱咁大声嗌人去早抖 [01:10.55]薛:有心事 就要敲下爹地妈咪房门口 [01:13.78]巨地一定比你BLEE巴啦讲到够 [01:17.00]安:其实你地只要听教听话咁就唔会out [01:20.06]安:大个仔 [01:21.03]薛:大个女 [01:21.97]合:将来一定有成就 [01:23.30]合:你地成日最喜欢在崩崩跳 真真妙 我哈哈笑 [01:29.71]成日最喜欢在呱呱叫 可爱天真极了 [01:36.97] [01:49.11]薛:你地成日 [01:49.95]安:似哗鬼在崩崩跳 [01:52.18]薛:真真妙 [01:53.82]安:我就哈哈笑 [01:55.28]薛:你地成日 [01:56.67]安:似青蛙在呱呱叫 [01:58.64]薛:可爱天真极了 [02:01.94]薛:照顾与劝导 你真不必苦恼 [02:53.05]合:你地成日最喜欢在崩崩崩崩跳 [02:08.75]安:叫我地去听听话 人人亦做得到 [02:56.21]真真妙 我哈哈笑 [02:14.80]薛:要但有进步 你不可心急燥 [02:59.48]成日最喜欢在呱呱呱呱叫 [02:21.51]记住我这些话 真理永不枯燥 [03:02.74]可爱天真极了 [02:26.62]合:听住啦 小朋友食饭前记住要洗手 [02:30.46]薛:训觉前起身之后记住要漱口 [02:33.83]安:见到公公婆婆让位比巨抖一抖 [02:37.21]合:千祈唔好乱0甘大声嗌人去早抖 [02:39.96]小朋友:有心事 就要敲下爹地妈咪房门口 [02:43.16]巨地一定比你BLEE巴啦讲到够 [02:46.47]其实你地只要听教听话0甘就唔会out [02:49.55]大个仔 大个女 将来一定有成就 [03:05.97]薛:完全明白 [03:07.61]安:完全明白 [03:09.32]合:完全明白了