[ti:婉君] [ar:金铭] [al:小婉君原声带] [00:00.00][00:54.22][02:31.06][02:41.53][04:38.94][04:43.36][04:47.53][04:49.16][04:51.89][04:53.66] [00:07.60]歌曲:婉君 [00:14.58]作词:琼瑶 [00:21.40]作曲:左宏元 [00:30.81]演唱:金铭 [00:40.63]歌曲时间:4分54秒 [00:50.46] [00:57.98][01:07.28][01:21.03][01:46.14][02:11.53][02:17.83][02:25.24][02:43.96][02:52.83][03:08.05][03:34.49][03:59.60][04:06.04][04:12.28][04:19.29][04:25.69][04:31.75]一个女孩名叫婉君 [01:27.23][03:40.42]她的故事 [01:30.66][03:42.62]耐人追寻 [01:33.68]小小新娘  [01:37.03]缘定三生 [01:39.94]恍然一梦  [01:42.32]千古伤心 [01:52.36]明眸如水  [01:57.08]绿鬓如云 [02:00.09]千般恩爱  [02:02.80]集于一身 [02:05.99]蓦然回首  [02:08.97]冷冷清清 [03:15.05]冰肌如雪  [03:17.34]纤手香凝 [03:21.25]多少欢笑  [03:24.30]多少泪痕 [03:27.69]望穿秋水  [03:30.92]望断青春 [03:46.70]几番风雨 [03:49.02]几度飘零 [03:53.07]流云散尽 [03:56.19]