[ti:也许] [ar:范文芳] [al:没有问题] [00:00.00] [00:27.63]词: 姚谦 曲: Ken Lim [00:28.94] [02:14.29][00:29.43]也许因为一阵风 [02:17.59][00:32.75]来得特别温柔 [02:20.81][00:35.90]让我陷入了安静 [02:27.30][00:42.37]也许为一段旋律 [02:30.64][00:45.71]曾听过如此熟悉 [02:33.58][00:48.82]带我回 记忆里 [03:34.35][00:54.76]心是软弱的区域 [03:37.56][00:57.97]才会用倔强藏匿 [03:41.25][01:01.50]特别是那段爱最深 [03:44.55][01:04.85]你和我的爱情 [03:49.76][02:40.77][01:08.53]我会忘记你 [03:52.83][02:45.39][01:11.71]也许 像从来不曾遇见你 [04:02.50][02:54.87][01:21.47]忘记把心交给你的勇气 [04:09.16][03:01.46][01:27.78]和交换来的伤心 [04:15.55][03:07.75][01:34.20]我会记得你 [04:18.53][03:11.09][01:37.48]也许 一个人走在人群里 [04:28.42][03:20.62][01:46.80]在寂静与寂寞的空隙 [04:34.81][03:27.12][01:53.56]思念会提醒自己 [04:42.72][02:00.78]也许... [04:45.54][02:03.09]