[ti:成人仪式(成人礼)(拼音版)] [ar:朴志胤] [al:] [00:00.00]朴志胤 - 成人仪式 [03:18.25][00:10.00]- 腐魂编辑 - [00:19.34]ge-dae-yo mul mang-seol-i-na-yo [00:22.92]ge-dae won-ha-go it-jyo [00:25.28]nun ap-e it-nen-nal [00:28.79]al-a yo ge-dae mul won-ha-nun-ji [00:32.67]mul gi-da-ri-wa-yo [02:37.38][00:35.00]na-do un-je-gga-ji ge-dae-ga [02:40.99][00:42.34]seng-gak-ha-nen so-nye-ga [02:43.29][00:44.66]a-ni-ye-yo i-je na [02:45.62][00:47.02]ye-ja-ro te-o-nat-jyo [02:48.04][00:49.49]gi-da-rye-jun ge-dae-ga [02:50.36][00:51.88]go0ma-ul-bbun-i-jyo na [02:52.80][00:54.30]i-je ge-dae ip-mat-chum-e [02:55.53][00:55.94]ye-ja-ga de-yo [03:17.34][02:56.53][02:30.46][02:19.77][01:56.95][01:17.89][00:57.13] [02:57.08][02:28.19][01:59.10][00:58.26]*nan i-je de i-sang so-nye-ga a-ni-ye-yo [02:59.16][02:01.61][01:01.27]ge-dae de i-sang mang-se-ri-ji mal-a-yo [03:01.90][02:03.65][01:03.23]ge-dae gi-da-rut-dun man-kum [03:04.04][02:05.99][01:06.07]na-do o-nul-el gi-da-rut-se-yo [03:07.15][02:08.95][01:08.46]jang-mi se-mu-song-il ne-ge juo-yo [03:09.22][02:10.90][01:10.80]ge-dae sa-rang-el ne-gil su it-gge [03:10.84][02:13.05][01:13.02]ge-del gi-da-ri-meh [03:13.16][02:15.32][01:14.73]na i-je nun-el gam-a-yo [01:19.66]ga-dae-yo na he-rak hai-le-yo [01:23.26]na-man-el ba-ra-bo-dun [01:25.77]ge-dae-ye sa-rang-el [01:29.50]sa-rang-en ne-mu-na dal-dom-ha-go [01:33.59]hyang-gi-ro-un ge-ran-gul [01:35.77]ne-ge ga-re-che-jyo-yo [01:38.60]hang-sang him-del-e-ha-nen ge-dae [01:42.89]gi-da-rye ju-dun ge-dae [01:45.29]mo-sup ba-ra-bo-nen ne [01:48.60]ma-mu-do a pat-se-yo [01:50.52]ha-ji-man i-jen ne-ge [01:52.43]de gi-da-rye-ya duel [01:54.96]yi-yu-ga up-e-ji-nun nai-i on ge-ye-yo