[ti:space] [ar:Prince] [al:] [by:fwww.1ting.com)] [00:00.00]悼规脚扁 - 傍埃 (窍疵苞 官促 荤捞..Whisper Of..) [00:01.29]制作: [00:05.29]焊捞瘤 臼酒档 蠢偿 荐 乐绢...官恩贸烦... [00:19.49]疵 呈 绝牢 酒抚促框档 弊历 酒抚翠促绰 [00:23.97]窜绢 加俊辑父 栋棵耳阑 波具.. [00:27.85]啊阐 匡利 且 锭搁 葛贰困俊 穿况 [00:31.43]郴 传悼磊俊 淬败瘤带 窍疵.. [00:34.94]栋促聪绰 备抚捞 加昏捞淀 [00:37.83]扒匙林菌带 累绊 奴 绊刮甸 [00:41.81]捞哩 舅 巴 鞍酒...唱狼 呈