[ti:问谁领风骚] [ar:罗文&甄妮] [00:00.00]问谁领风骚 罗文&甄妮 [00:08.00]《成吉思汗》主题歌 [02:08.00][01:05.00] [01:18.00][00:13.00]男:长天飞沙 壮士血在狂号 [01:26.00][00:21.00]女:原野飞花 壮士怀抱冷傲 [01:33.00][00:28.00]男:一代天骄 千秋知我名号 [01:41.00][00:35.00]女:谈笑造时势 问谁领风骚 [01:52.00][00:46.00]女:飞奔大漠中 [01:53.00][00:48.00]男:不畏惧冷风似刀 [01:55.00][00:50.00]女:烽烟万千里 [01:57.00][00:52.00]男:不记心中爱滔滔 [01:59.00][00:54.00]女:柔情藏心内 [02:01.00][00:56.00]男:血肉记春秋 [02:03.00][00:58.00]合:大地留着我的记号