[ti:] [ar:] [al:] [by:] [offset:0] [00:00.09]愿 [00:00.17]演唱:林忆莲 [00:00.23] [00:00.44]最美一幕 [00:04.76]還未閉幕 [00:10.18]最闊的路在塵世遠方 [00:18.99]最好知己永在身旁 [00:28.26]聽我講 [00:31.49]我從不説謊 [00:37.62]我想相聚 [00:42.68]誰便再聚 [00:46.78]我想歡樂便隨意去追 [00:55.04]我想相信我做得對 [01:03.59]想到人極疲纍 [01:12.57]我自信有日如願 [01:18.93]縱使天高地厚 [01:22.97]仍被我逆轉 [01:29.90]假使一生會沒了沒完 [01:38.70]總有日會如願 [01:46.59] [02:20.63]我自信有日如願 [02:26.93]縱使天高地厚 [02:31.60]仍被我逆轉 [02:37.74]假使一生會沒了沒完 [02:45.90]總有日會如願 [02:54.51]當結局未揭穿 [03:05.04]