[ti:十八姑娘一朵花] [ar:凤飞飞] [al:] [offset:500] [00:19.14]十八姑娘一蕊花 一蕊 花 [00:26.19]面貌优美真迷人 真迷人 [00:33.45]红红的嘴唇 [00:36.42]可爱啊 可爱啊 [00:41.63]粉红嘴颊人人爱 [00:49.23]啊 十八姑娘一蕊花一蕊花 [01:12.46]十八姑娘一蕊花 一蕊花 [01:19.70]世间男人都想伊 [01:26.75]无钱少年伊无爱 伊无爱 [01:33.65]有钱老人有钱老人伊不嫁 [01:42.18]啊 十八姑娘一蕊花一蕊花 [02:05.57]十八姑娘一蕊花 一蕊花 [02:12.45]美丽青春好年华 好年华 [02:20.27]姑娘若年大不可留 不可留 [02:27.50]留来留去 留来留去 变阿婆 [02:35.67]啊 十八姑娘一蕊花一蕊花