[ti:通了电] [ar:甲子慧] [al:星星 Tell Me Why] [00:00.00][00:45.88][00:52.55][00:59.35][01:43.84][01:50.54][01:57.34][02:38.57][02:45.12][02:51.98]通了电 [00:03.00]作词:Sandy&Wing [00:06.00]作曲:Wing [00:09.00]演唱:甲子慧 [00:12.00][00:31.20][01:13.86][02:53.56]甲子慧-通了电 [00:15.00][00:38.37][02:56.25] [00:18.04][00:24.40][01:00.64][01:07.02][01:58.44][02:05.05][02:11.89][02:18.69][02:25.53][02:32.38]Ho Yi Ya O Ho Yi Ya O [00:20.94][00:27.74][01:03.61][01:10.38][02:01.63][02:08.43][02:15.22][02:22.06][02:28.86][02:35.70]Ho Yi Ya O Ho Yi Ya [00:47.46][01:45.41][02:40.18]我的心就好像 [00:49.95][01:48.00][02:42.55]被你通了电 [00:54.36][01:52.25][02:46.81]你一出现烦恼 [00:56.79][01:54.74][02:49.39]通通都不见 [01:28.33]我猜不透看不透 [01:31.76]管太多给太多 [01:35.19]梦太多想太多 [01:38.50]好像世界只为你转动 [01:38.50]好像世界只为你转动