[ti:] [ar:] [al:] [offset:0] [00:00.54]迎宾曲 [00:01.14]演唱:迎宾曲 [00:02.14] [00:14.39]花城百花开 [00:17.43]花开朋友来 [00:19.82]鲜花伴美酒 [00:22.30]欢聚一堂 [00:23.93]抒情怀 [00:27.21]亲朋老友 [00:29.72]亲朋老友诚相待 [00:32.13]情义存常在 [00:35.82]来来来来来来来来 [00:38.12]来来来来来来来来 [00:40.42]来来来来来来来来来 [00:44.64]朋友朋友 [00:47.28]让我们携起手来 [00:49.72]把友谊的金桥 [00:51.60]架五洲 [00:52.81]架五洲 [00:54.70]丝绸新路 [00:56.68]通四海 [01:02.12] [01:21.09]花城百花开 [01:23.57]花开朋友来 [01:25.99]鲜花伴美酒 [01:28.37]欢聚一堂 [01:30.17]抒情怀 [01:33.37]亲朋老友 [01:35.79]亲朋老友诚相待 [01:38.57]情义存常在 [01:41.72]来来来来来来来来 [01:44.24]来来来来来来来来 [01:46.58]来来来来来来来来来 [01:50.74]朋友朋友 [01:53.23]让我们携起手来 [01:55.76]把友谊的金桥 [01:57.69]架五洲 [01:58.97]架五洲 [02:00.81]丝绸新路 [02:02.81]通四海 [02:07.49] [02:37.00]朋友朋友 [02:39.83]让我们携起手来 [02:42.42]把友谊的金桥 [02:44.23]架五洲 [02:45.54]架五洲 [02:47.20]丝绸新路 [02:49.32]通四海 [02:54.27]