[ti:他不准我哭(Unplugged’05)] [ar:邓丽欣] [al:Coloring Stephy] [00:01.57]歌名:他不准我哭 (Unplugged’05) [00:01.82]LOVE 辉G FORVER [00:06.05]歌手:邓丽欣 [00:06.44]谁说分手都应该欢天喜地 [00:10.06] [00:12.61]就好比 过了愉快的假期 [00:14.00] [00:20.15]BF同我讲过 我笑既时候系最靓最可爱 [00:25.29]距见到我笑自己又甘开心 [00:28.61]同时我都系一个大喊包 [00:32.35]谁说分手都不应呼天抢地 [00:38.60]若相恋 到了绝症的晚期 [00:45.67]谁说 再重的爱亦较门外雪更轻 [00:51.56]泪水假使淹盖了眼睛 哪位可处理 [00:58.30]有一次 我行过操场 有几个男生 [01:01.58]过哩围住我笑我系个大喊包无鬼用 [01:05.07]听到距地甘讲我真系5知点做好 [01:09.29]眼泪好自然甘就流到脸上 [01:13.14]BF见我坐系操场边喊 过来问我发生咩事 [01:18.54]我话 我系米好无用啊 小小事就喊 [01:23.06]刚刚有几个男生系甘话我嘎 [01:27.72]距话 5系 你并吾系无用 [01:31.03]距地甘样话你 你更加应该要坚强 [01:34.14]5好俾距地再睇死你 我5准你喊啊 [01:38.06]下次我见到距地再虾你 [01:40.05]我易都一定5会放过距地 [01:42.04]你知5知道吖 靓既女仔5一定多人爱 [01:45.91]但系可爱既女仔就一定多人中意 [01:50.90]而我就系中意你既可爱同埋你既笑容 [01:55.28]谁说要我赶快学会凡事也看轻 [02:01.05]泪水假使污秽了眼影那位可处理 [02:07.61]他不准我哭怎么可以哭 [02:11.97]有一日 我见到距揽住个女仔 [02:15.60]系街度行 我企系后面 无勇气走去前面 [02:19.90]问距点解 我5敢面对距系米已经5再中意我 [02:24.75]我惊我会见到距再一次揽个女仔5理我 [02:31.06]他不准我哭怎么可再哭 [02:34.21]分手都要有一脸笑容 [02:37.59]泪水忍得到 方可进步变作石头粗糙 [02:44.12]他不准我哭怎么可再哭 [02:47.35]不想他抱歉和别人抱 [02:51.18]心知肚明他想我好坚忍卓绝可锻练到 [02:58.06]如日后被别个抛弃亦不痛 [03:03.97]距最近好少稳我 而我 [03:07.62]又系一个天生被动既人 [03:10.28]有日放学 经过公园 我又见到 [03:12.99]同个个女仔揽埋一齐 [03:15.41]我无办法接受哩个事实 [03:17.97]眼泪又隐5住流左出哩 [03:20.81]如果哀伤都也可伴随眼泪 点点滴去 [03:27.10]我抱着头肆意失声痛哭 难道有罪 [03:33.16]第二日我主动去稳距 同距讲 [03:37.58]琴晚我见到你同另一个女仔 [03:39.80]系公园揽埋一齐 上次我系街度 [03:43.27]又见到你同个个女仔揽埋一齐 [03:46.06]你系米已经5再中意我 [03:49.83]甘既然系甘 我地分手 [03:52.72]我好冷静甘笑左一笑 然后讲 [03:56.59]你话过你最中意我既笑容嘎 [04:01.30]祝你幸福 88 [04:06.22]同距散左之后 距一直都无稳过我 [04:10.63]而我系屋K喊足两日两夜 [04:16.75]真的想哭 真的想哭 [04:19.93]分手怎会一脸笑容 [04:23.36]泪水忍得到 即使进步 [04:27.39]也似石头粗糙 [04:29.70]真不想哭 真不想哭 [04:33.12]他怎可以和别人抱 [04:36.92]心知肚明他想我好 [04:40.15]坚忍卓绝可锻练到 [04:43.44]如日后被别个抛弃亦不痛 [04:54.00]边个话可爱既女仔一定得人中意 [04:56.67]可爱既背后系可怜无人爱啊