[ti:山歌好比春江水] [ar:] [al:] [00:-58.18]山歌好比春江水 [00:-55.37] [00:-51.66] [00:-49.59] [00:-47.74]愿 [00:-44.11 [00:-41.25] [00:-38.37] [00:-25.51]^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ [00:-17.18] [00:-7.06]唱山歌 哎 [00:00.54]这边唱来那边和 [00:09.22]那边和 [00:13.49]山歌好比春江水 哎 [00:23.26]不怕滩险 弯又多 哎 [00:31.86]弯又多 [00:36.19]山歌好比春江水 哎 [00:45.91]不怕滩险 弯又多 哎 [00:54.43]弯又多 [00:58.86]山歌好比春江水 哎 [01:08.61]不怕滩险 弯又多 哎 [01:17.21]弯又多 [01:22.34] [01:30.55] [01:45.52]唱山歌 哎 [01:52.92]这边唱来那边和 [02:01.49]那边和 [02:06.19]山歌好比春江水 哎 [02:15.63]不怕滩险 弯又多 哎 [02:24.25]弯又多 [02:28.85]不怕滩险 弯又多 哎 [02:37.22]弯又多 [02:45.69]十里工作帮 [02:47.32]愿有情人终成眷属 [02:50.30] [02:53.09] [02:56.71]