[ti:冷笑话] [ar:向蕙玲] [al:还债] [00:01.12]向蕙玲 - 冷笑话 [00:05.12] [00:06.74]作词:巴布 作曲:萧蔓萱 [00:12.28] [01:53.72][00:26.34]贤慧美丽甲你这速配 [01:57.85][00:30.90]伊是比阮好在哪 [02:01.39][00:34.49]看恁恩恩爱爱甜蜜坐作夥 [02:05.91][00:39.10]比咱过去多两倍 [02:09.12][00:42.32] [02:10.02][00:43.18]当初讲过 I love you 的话 [02:14.27][00:47.39]变成一句冷笑话 [02:17.82][00:50.96]怪阮自作多情不知歹势 [02:22.50][00:55.69]摆在面前的一切 无法解释 [03:03.49][02:30.02][01:03.12] [03:03.94][02:30.76][01:03.87]虽然心肝已经坠落地 [03:07.26][02:34.19][01:07.26]表面是无恨无反悔 [03:12.04][02:39.14][01:12.11]付出真心由头到尾 [03:16.28][02:43.14][01:16.20]情路煞越行越窄 [03:20.50][02:47.40][01:20.46]面对三角恋情的问题 [03:23.93][02:50.87][01:23.94]欲暗坎亦是讲坦白 [03:28.61][02:55.46][01:28.74]甘是咱的爱已经退 [03:32.62][02:59.51][01:32.61]无重来的机会 [03:39.16][01:38.12]