[ti:] [ar:] [al:] [by:] [offset:0] [00:00.00]越人歌 (复仇) [00:00.50]演唱:电影原声 [00:00.99] [00:01.01]今夕何夕兮 [00:13.40]搴舟中流 [00:25.49]今日何日兮 [00:38.63]得与王子同舟 [00:52.09]蒙羞被好兮 [01:01.27]不訾诟耻 [01:05.17]心几烦而不绝兮 [01:23.83]得知王子 [01:32.56]山有木兮木有枝兮 [01:50.84]心悦君兮君不知 [02:02.45]君不知 [02:07.69]君不知 [03:54.33]