[ti:心经] [ar:佛教音乐] [al:] [00:15.41]Prajnaparamita Hrdaya Sutra [00:17.92] [00:56.87]Arya-Avalokiteshvaro Bodhisattvo, [01:02.36]gambhiram prajnaparamitacharyam charamano vyavalokayati, [01:10.90]sma pancha-skandhas tams cha sva bhava shunyam [01:18.07]pasyati sma. [01:19.67]Iha Sariputra: [01:22.14]Rupam shunyata, [01:23.36]shunyataiva rupam. [01:26.81]Rupan na prithak shunyata, [01:30.08]shunyataya na prithag rupam. [01:34.39]Yad rupam sa shunyata, [01:37.17]ya shunyata sa rupam. [01:40.98]Evam eva [01:42.75]vedana, samjna, samskara, [01:46.54]vijnanam. [01:48.55]Iha Sariputra: [01:50.27]Sarva dharmah shunyata-laksana, [01:54.99]Anutpanna aniruddha, [02:00.64]amala aviamala, [02:01.67]anuna aparipurnah. [02:04.51]Tasmaj Chariputra: [02:06.29]Shunyatayam na rupam, [02:09.61]na vedana, na samjna, na samskarah, [02:14.85]na vijnanam. [02:17.52]Na chaksuh, shrotra, ghrana [02:22.39]jihva, kaya, manamsi; [02:23.51]Na rupa, shabda, gandha, [02:25.60]rasa, sprastavaya dharmah, [02:27.54]Na chaksur-dhatur [02:30.97]yavan na manovjnana-dhatuh. [02:33.10] [02:36.08]Na avidya, [02:37.31]na avidya-kshayo, [02:39.09]yavan na jara-maranam, [02:41.76]na jara-marana-kshayo. [02:47.08]Na duhkha, samudaya, [02:50.07]nirodha, marga. [02:51.28]Na jnanam, [02:53.20]na praptir, na apraptih. [02:54.17]Tasmaj Chariputra: [02:55.09]Apraptitvad bodhisattvasya, [02:55.95]prajnaparamitam asritya, [03:03.07]viharaty achittavaranah. [03:06.92]Chittavarana-nastitvad atrastro, [03:08.10]viparyasa atikranto, [03:10.83]nishtha nirvana praptah. [03:14.44]Tryadhva vyavasthitah, [03:17.46]sarva buddhah, [03:19.52]prajnaparamitam asritya anuttaram [03:24.53]samyaksambodhim abhisambuddhah. [03:27.99]Tasmaj jnatavyam: [03:31.23]Prajnaparamita maha-mantro, [03:34.47]maha-vidya-mantro, [03:36.32]anuttara-mantro, [03:38.11]samasama-mantrah, [03:42.02]sarva duhkha prasamanah, [03:45.73]satyam amithyatvat. [03:49.50]Prajnaparamitayam ukto mantrah. [03:54.54]Tadyatha: [03:55.35]Gate, gate [03:55.98]Para gate [03:57.66]Para sam gate [03:58.79]Bodhi, svaha! [03:58.79]Bodhi, svaha!