[ti:爱飞翔] [ar:吕方] [al:华纳我爱经典系列] [00:00.00] [00:35.00]词:许常德 曲:R.Kelly [00:36.00] [02:06.00][00:37.00]无语凝望无边蔚蓝穹苍 [02:14.00][00:45.00]仿佛昨天你给我的宽容 [02:22.00][00:53.00]展开双臂感觉风在跟随 [02:30.00][01:01.00]好像和你比翼时光重回 [02:38.00][01:08.00]孤单的徘徊 [02:42.00][01:12.00]有你的世界 [02:46.00][01:16.00]曾拥有的一切 [02:50.00][01:20.00]我无心毁灭 [04:23.00][03:59.00][03:18.00][02:53.00][01:49.00][01:24.00]I BILIEVE I CAN FLY [04:03.00][02:58.00][01:28.00]爱的天空依旧存在 [04:07.00][03:01.00][01:32.00]忘记飞翔多么悲哀 [04:11.00][03:06.00][01:36.00]我怎么舍得你离开 [04:15.00][03:10.00][01:40.00]I BILIEVE I CAN SOAR [04:19.00][03:13.00][01:44.00]有什么能将我们分开 [04:27.00][03:22.00][01:53.00]你的心我的爱 [04:31.00][03:26.00][01:57.00]再比翼再重来 [04:35.00][03:34.00]我不会再走开 [04:56.00][04:48.00][04:44.00][04:40.00]I CAN FLY [04:52.00]不会再走开 [03:43.00]风让云一起飞 [03:47.00]天印蓝湖水 [03:51.00]你让我找回 [03:55.00]丰富的感觉 [02:00.00]