[ti:点返支] [ar:厨房仔] [al:280685] [offset:0] [00:26.36]返起自己人生目 [00:29.13]^惰 ^忙碌 生x死e M在不言中 [00:34.63]c返枝 放一放 戴上呢一耳筒 [00:40.15]漫[音e面太空 [00:42.96]o人R意返工 [00:45.66]人面色好似鬼影迷 [00:48.43]都盲中中 好似nnn [00:53.93]面口仲要\\\ [00:56.69]好似o公 [00:59.44]宜家就度玩音波功 [01:02.26]呀不如早收工 [01:04.96]劈炮炒老~ 放假出海~ [01:10.50]出到所有 [01:13.24]仆街仔 你唔好小 [01:15.97] [01:16.75]c返枝 返起一串f事 [01:19.48]深 一切是因果二字 [01:22.26]再深 因乜事意用事 [01:24.93]再c返枝 吹走往事 [01:27.85]c不知 返起一串f事 [01:30.65]深 一切是因果二字 [01:33.18]再深 有乜事需要重 [01:35.94]再c返枝 [01:37.04] [01:39.16]再c返枝z大 清新味 [01:43.32]w高滋味 一浪接一浪 aw [01:47.36]曾友 宜家各自hw [01:50.55]究竟S人定朋友 [01:52.90]最大人S最好朋友 [01:55.70]老友做乜起眉^ [01:58.47]太多}X海h浮 [02:01.24]唉 算吧停吧朋友 [02:04.05]^m求 努力去追求 [02:06.49]需要一空g俾我自由 [02:09.10]Chill out 就晒要求 [02:11.46] [02:22.91]c返枝 返起一串f事 [02:25.72]深 一切是因果二字 [02:28.36]再深 因乜事意用事 [02:31.26]再c返枝 吹走往事 [02:33.95]c不知 返起一串fr [02:36.78]深 一切是因果二字 [02:39.48]再深 有乜事需要重 [02:42.23]再c返枝 [02:43.43] [02:45.38]c返枝大 有大就爆大 [02:47.92]得多大 最後就爆更大 [02:50.48]瞳孔放大後世界就更大 [02:53.41]大爆炸^後化 更快大 [02:56.46]c返枝大 有大就爆大 [02:59.05]得多大 最後就爆更大 [03:01.52]瞳孔放大後世界就更大 [03:04.54]大爆炸^後化 更快大 [03:07.35] [03:29.16]c返枝 返起一串f事 [03:31.94]深 一切是因果二字 [03:34.67]再深 因乜事意用事 [03:37.32]再c返枝 吹走往事 [03:40.25]c不知 返起一串fr [03:43.00]深 一切是因果二字 [03:45.64]再深 有乜事需要重 [03:48.32]再c返枝