[ti:父母之爱] [ar:周怡然] [al:] [t_time:(05:26)] [00:00.09]父母之爱 [00:01.21] [00:02.23]作词:贾娜 周怡然 [00:03.85]作曲:周长峰 [00:05.36]编曲:阿冷 [00:06.96]演唱:周怡然 [00:08.86]录音:梁晓宇 [00:10.63]发行∶李天平 [00:12.45]后期∶张杨 [00:13.84]出品公司∶创梦娱乐策划文化传播 [00:15.14] [00:18.47]啊...... [00:46.23] [00:51.44]我最爱的爸爸 [00:58.79]从前你还记得吗? [01:06.31]牵着我的小手 [01:13.46]摘下遍山的野花 [01:21.01]我最爱的妈妈 [01:28.32]从前你还记得吗? [01:35.48]为我梳洗头发 [01:43.07]给我温暖一个家 [01:49.41] [01:49.78]啊...... [02:13.53] [02:13.94]爸爸妈妈 [02:20.99]我是你们一生的牵挂 [02:28.44]爸爸妈妈 [02:36.22]你们的爱让我永远不会害怕 [02:45.48] [03:13.88]你们爱的丫丫 [03:20.98]现在我已经长大 [03:27.97]看着你们变老 [03:35.74]心里总是放不下 [03:42.53] [03:42.85]爸爸妈妈 [03:49.41]你们脸上已失去光华 [03:57.00]爸爸妈妈 [04:04.61]你们头上已经悄悄长满霜华 [04:11.94] [04:12.20]爸爸妈妈 [04:19.50]你们脸上已失去光华 [04:26.56]爸爸妈妈 [04:34.50]你们头上已经悄悄长满霜华 [04:41.82] [04:49.94]啊...... [05:19.68]