[ti:listen to your heart 听你的心] [ar:叶明子] [al:听你的心] [00:00.34]叶明子 - listen to your heart 听你的心 [00:00.56] [00:03.19]wa da lan na yi [00:07.15]to ki no ka wa [00:11.15]na ga sa li dai ku [00:15.05]ou mo yi dai [00:19.28]yi ma dou ko ni [00:23.14]yi kai douyi hi no [00:27.19]a na dani mai du yi ou [00:31.18]da nai ni [00:35.23]不怕世界在变 [00:39.24]只怕将来有天 [00:43.24]现实把你的天都改变 [00:51.22]你做在旁边 [00:55.29]请你看我一眼 [00:59.15]只有我爱你不怕失去一切 [01:07.26]kio to yo ko do ku [01:16.14]ka xi da do yo nai [03:19.70][01:23.77]就算会失去未来 [03:27.54][01:31.32]相信他就算再苦也不会离开 [04:14.33][01:42.20]想太多的你 [04:19.01][01:45.86]no yo yi ta tu gai dai mo [04:23.15][01:50.05]想看了情 [04:27.02][01:53.96]ni cu ka ma ta ni tai to yi zu ku [04:31.30][01:58.26]以你的心 [04:34.98][02:01.95]mo o qi do da ki su mai ga yi [04:55.31][04:39.15][02:06.13]你要相信 [04:58.95][04:42.95][02:09.80]你的真情 [02:13.98]有天红看见 [02:19.19]已改变了天 [02:23.27]我一直在等你 [02:26.96]一生不变 [02:31.23]yi ku sai mo [02:35.10]ka la xi mi sai [02:39.20]ku dai yi wo hi ki mo do su [02:42.93]zu yo ku [03:04.14]yo do lu ko do ku [03:12.16]ha xi da do yo mai no [03:41.12]还记得以前 [03:45.24]在梦境里面 [03:49.16]有你爱我就象 [03:53.00]没有明天 [03:57.23]yi ma do go ni [04:01.07]yi kai bai hi mo [04:05.12]a na da ni ma du yi yang tao mai ni [04:47.27]哭你的心 [04:50.96]谁知道去爱在万年和世纪 [02:57.05]You Have To Get Lost [02:59.69]Tell Me