[ti:] [ar:] [al:] [00:03.20]幸福在身后 [00:08.50]董文华 [00:18.37] [00:29.46]春水流, [00:39.04]绿枝头, [00:48.85]风儿多温柔, [00:58.35]花开在心头。 [01:07.93]春水流, [01:17.37]心里乐悠悠。 [01:27.25]不忧愁, [01:36.34]幸福在身后。 [01:46.27]我望天空, [01:55.65]爱在心里留, [02:05.50] [02:24.55]春水流, [02:34.07]绿枝头, [02:43.78]风儿多温柔, [02:53.18]花开在心头。 [03:02.98]春水流, [03:12.35]心里乐悠悠。 [03:22.26]不忧愁, [03:31.42]幸福在身后。 [03:41.44]我望天空, [03:51.73]幸福在身后。 [04:00.65]我望天空, [04:10.35]幸福在身后。 [04:20.35]幸福在身后。 [04:23.67]