[ti:雪山情] [ar:朱玲] [al:玲声如诉] [00:00.01] [00:04.00]歌名:雪山情 [00:11.84]歌手:朱玲 [00:15.17] [02:52.83][00:46.42]太阳啊霞光万丈 [03:01.40][00:54.89]雄鹰啊展翅飞翔 [03:25.32][03:10.01][01:18.93][01:03.59]高原春光无限好 [03:33.92][03:18.78][01:27.37][01:12.26]叫我怎能不唱歌 [03:40.54][01:34.60] [01:45.35]雪光呵闪银光 [01:53.91]雅鲁藏布江翻波浪 [02:18.07][02:02.65]驱散乌云见太阳 [02:26.56][02:11.47]我们道路多宽广 [03:43.11]幸福的歌声传四方 [03:55.59][02:33.62]