[ti:梁祝] [ar:黑鸭子] [al:浪漫经典] [00:05.00]梁 祝 [00:10.00]黑鸭子演唱组 [00:15.00]中国铁道论坛 [00:20.00] [00:25.11]碧草青青花盛开 [00:33.11]彩蝶双双久徘徊 [00:41.00]千古传颂生生爱 [00:48.75]山伯永恋祝英台 [00:58.41] [01:03.41]同窗共读整三载 [01:10.81]促膝并肩两无猜 [01:19.41]十八相送情切切 [01:26.88]谁知一别在楼台 [01:36.41] [02:17.41]楼台一别恨如海 [02:25.41]泪染双翅身化彩蝶 [02:29.00]翩翩花丛来 [02:33.41]历尽磨难真情在 [02:41.41]天长地久不分开 [02:52.00] [02:56.00]啊~~啊~~ [03:03.00] [03:12.00]嗯啊啊啊啊.....