[ti:MA MA] [ar:顾莉雅] [al:爱上一个人] [by:【零起点文具】] [00:00.00]『MA MA』 [00:02.00]☆顾莉雅☆ [00:04.00]《爱上一个人》 [00:06.00]词: 曲: [00:08.00] [00:09.00]【零起点文具】 [00:25.00] [00:26.00]ma ma 今夜在那里 要等光明 [00:32.13]可曾想过要回头 要等光明 [00:38.41]ma ma 为谁伤了心 [00:42.27]请你告诉我 [00:44.79]我的迷不会让你 留下来 [00:51.22] [01:02.26]我只要你 再牵着我的手 [01:10.16] [01:22.88]ma ma 今夜在那里 要等光明 [01:28.73]可曾想过要回头 要等光明 [01:35.01]ma ma 为谁伤了心 [01:38.90]请你告诉我 [01:41.80]不要轻易丢下我 [01:45.15] [01:58.71]我只要你 再牵着我的手 [02:06.67] [02:19.14]ma ma 今夜在那里 要等光明 [02:25.51]可曾想过要回头 要等光明 [02:31.73]ma ma 为谁伤了心 [02:35.62]要等光明 [02:38.11]不要轻易丢下我 [02:41.99]要等光明 [02:44.81] [03:09.04]我只要你 再牵着我的手 [03:16.59] [03:16.75] [03:22.81]ma ma 今夜在那里 要等光明