[ti:春江花月夜] [ar:童丽] [al:对话Ⅱ:古筝与童丽的故事] [00:01.02]春江花月夜 [00:03.23]演唱:童丽 [00:06.55] [01:49.15]江楼上独凭澜 [01:55.07]听种鼓声传 [02:01.06]袅袅娜娜散入 [02:06.34]那落霞斑斓 [02:11.01]一江春水缓缓流 [02:18.00]四野悄无人 [02:23.93]惟有淡淡袭来 [02:26.66]薄雾轻烟 [02:32.17] [03:37.80]江楼上独凭澜 [03:43.36]听种鼓声传 [03:49.39]袅袅娜娜散入 [03:54.97]那落霞斑斓 [03:59.57]一江春水缓缓流 [04:06.76]四野悄无人 [04:12.31]惟有淡淡袭来 [04:15.30]薄雾轻烟 [04:21.27]