[ti:Bow Wow] [ar:JTL] [al:Enter The Dragon] [offset:500] [00:00.00]JTL - Bow Wow [00:06.19] [00:08.19]YEAH [00:10.03]2 DOUBLE ZERO 2 [00:12.58]JTL. [00:14.72]COMIN' AT YA [00:15.94] [00:34.12]Jibe ojamaja meir jam anjago [00:36.36]bamse khom phyothowa shirumhago igo [00:38.67]to hagyo eso jaga gallyo odothojigo [00:41.04]dashi monitho aphesomyon nuni khojigo [00:43.67]BOW WOW WOW E PY YO E PY YEAH! [00:45.96]uriyoph jib hoesawon meir churgun hago [00:48.29]ir anhago stha harya nuni khojigo (yogshi) [00:50.55]gim isaege gollyo odothojigo [00:52.80]BOW WOW WOW E PY YO E PY YEAH! [00:55.53]iron narur modu michyodago hane [00:57.72]BOW WOW WOW E PY YO E PY YEAH! [01:00.01]nar gunyang jom neboryo dwo [01:02.73]nan jigumui nair pun nuga mwora hedo sangwanhaji anha [01:07.31]BOW WOW WOW E PY YO E PY YEAH! [01:09.39]BOW WOW E PY YO E PY YEAH! [01:11.94]jogumman gidaryobwa sesangyr bakwoborir narur [01:16.67]BOW WOW WOW E PY YO E PY YEAH! [01:18.44]BOW WOW E PY YO E PY YEAH! [01:21.38]BOW WOW WOW E PY YO E PY YEAH! [01:23.67]MY FRIEND jigum hibhabe michyodaji [01:25.84]iophon gwoe gorgo pajir nari obji [01:28.19]MY FRIEND jigum hibhabi jonbuji [01:30.45]BOW WOW WOW E PY YO E PY YEAH! [01:32.74]jigum manhwae michin no jejong shin aniji [01:35.18]hagyosuob da pemogo manhwa bang gandaji [01:37.47]manhwaro gadugchan sesangur baragoiji [01:39.80]BOW WOW WOW E PY YO E PY YEAH! [01:42.01]iron narur modu michyodago hane [01:44.44]BOW WOW WOW E PY YO E PY YEAH! [01:46.77]nar gunyang jom neboryo dwo [01:49.55]nan jigumui nair pun nuga mwora hedo sangwan haji anha [01:54.06]BOW WOW WOW E PY YO E PY YEAH! [01:56.05]BOW WOW E PY YO E PY YEAH! [01:58.87]jogumman gidaryobwa sesangur bakwo borir narur [02:03.50]BOW WOW WOW E PY YO E PY YEAH! [02:05.40]BOW WOW E PY YO E PY YEAH! [02:07.33] [02:28.86]nega wonhego baredon nega kumkwo wadon [02:31.43]gu nuga mwora gon sangwan hagon margon [02:33.62]moduga nar biturgeman barabonun shison [02:35.82]dwie gumandur su obsodon gon dansunhi ne [02:38.34]jashini hengboghadago kyoso gunyang nega [02:40.44]johaso nuga mwora gedo UHH! [02:42.63]nega nukinun dero ne tudero ne yorjong idero [02:45.38]dangdanghi phyorchyo nagar goya idero ne yorjonguro [02:48.14]nan jigumui nair pun nuga mwora hedo sangwan haji anha [02:52.57]BOW WOW WOW E PY YO E PY YEAH! [02:54.45]BOW WOW E PY YO E PY YEAH! [02:57.37]jogumman gidaryobwa sesangur bakwoborir narur [03:02.03]BOW WOW WOW E PY YO E PY YEAH! [03:03.79]BOW WOW E PY YO E PY YEAH! [03:06.76]nega kumkwon sesang ne nargeryr hwarjag phyorchir su ige [03:11.09]BOW WOW WOW E PY YO E PY YEAH! [03:13.20]BOW WOW E PY YO E PY YEAH! [03:16.09]jogumman jikhyobwa sesangur bakwo borir narur [03:20.66]BOW WOW WOW E PY YO E PY YEAH! [03:22.49]BOW WOW E PY YO E PY YEAH! [03:24.73] [03:26.02]Ha ha... [03:26.64]2002 JTL yo! [03:29.66]DJ Wreckx [03:30.78]