[ti:Dear Friend] [ar:1976] [al:耳机里的新浪潮] [00:02.00]Dear Friend [00:06.00]词曲:阿凯 [00:10.00] [00:14.00]演唱:1976 [00:18.00][03:01.07][05:07.04]1976-Dear Friend [00:22.00][03:26.98][05:11.33] [00:26.13][01:43.30]每次总在酒醒之前就醒过来 [00:33.92][01:50.82]然后从容的离开 [00:38.73][01:55.72]那些说过的话 [00:41.11][01:58.04]并不像发自内心的说 [00:46.72][02:03.69]却总听得明白 [00:53.47][00:59.78][01:06.22][02:10.45][02:16.82][02:23.14]好喜欢你的影子 [00:56.75][01:09.52][02:13.68][02:26.44]你的旋律 [01:02.56][02:19.62]我们的自作聪明 [01:12.57][01:19.36][01:32.02][02:29.70][02:36.23][02:48.87][04:18.79][04:31.54]oh my dear friend [01:22.28][02:39.22][04:21.88]你美丽的眼睛 [01:25.20][02:42.18][04:24.70]享不享受这现在 [01:28.24][02:45.13][04:27.82]现在还有没有期待 [01:35.04][02:51.99][04:34.68]我迷蒙的眼睛 [01:37.98][02:55.02][04:37.63]我只剩下现在 [01:41.26][02:58.02][04:40.67]现在就是我的期待 [03:52.81][03:59.15][04:05.61][04:12.12][04:44.08][04:50.40][04:56.83][05:03.22]这是上帝应许的花 [04:08.89][05:00.12]在骄傲的盛放